About us

  • Home
  • درباره ما
درباره ما

معرفی شرکت

» شرکت تاک دشت [با مسولیت محدود) در سال ۱۳۷۵ به ثبت
رسیده و فعالیت خود را به عنوان یک شرکت دانش محود
در زمینه تجارت مواداولیهدارویی.آرابشی و بهداشتی و
غذایی آغاز نسود. مین هسای اصلی فعالیت بازرگانی
شسرکت شامل مواد جانبی داروسازی (اکسپپیانت ها
انواء عصاره ها: اسانسها و اولتورزینهای گیاهی.
ویتامینها و اسیدهای آمینه: سواد موشره دارویی و همچنین
سابر مود اویه صنایع مذکور می باشند
» برای ارائه خدسات موثرتر فنی به صورت تخصصی و
سطالعه و پژرهش بر روی فرمولاسسیونهی دارویی رای
صنایح مربوطه و خدصات فتی و فرمولاسیون و گرفتن 186
ای ساده اولی»: محصول نهایی و انتقال تکنوموژی بٍ
تازگی شرکت آموفارسد ریا اسهامی خاص) توسط
شرکت تاکشت بنبان گذاشته شده است. همچنیین
مطالسات و برناس ریزیهای لازم جهت احصداث یک واحد.
تولیدی برای مواد وله دارویی انجام شده است و کار
احداث کارخانه نیز غاز شده است.

شرکت تاگدشت در طبی ۲۰ سال گذشتهبه یک منبع مطملن
تامین و تدارک صنایع دارویی کشور تبدیل شده است.
لازم به نکر اسست این شسرکت دارای انبار و آزمایشگاه
اختصاصی و تصداد ۲۵ نفشر پرسستل متخصص می باشسد
که الب دارای تحصیلات دکتری و کارشنامسی آرشد
داروسازی و شپمی سی پاشسند که سرمایه انسانی شرکت
را تشکیل مي دهند

واردات

آینده

چشم انداز های ما :

تولید

تولید و تدارک مواد اولیه و خدمات با روش های نوین در جهت بهبود چرخه صنعت دارو.

ایفای نقش

ایفای نقش حداکثری در زنجیره تامین به همراه پیاده سازی فن آوری های جدید و سلامت محور در صنعت دارو.

تخصص

ارتقای تعهد و تخصص و خدمات پس از فروش در بهداشت دارو و سلامت محور.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X